Twitter response:

Koncepcja pracy przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

 

Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania

w Puńsku

 

 

Nasze motto:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

                                                                                                                         Janusz Korczak

 

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., opz. 2156 – tekst jednolity ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Statut Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

 

O naszej placówce:

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum Puńska. Mieści się w wolno stojącym , dużym parterowym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w nowy plac zabaw. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.

Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup. Jedna grupa polska 3-6-latków, dwie grupy litewskie 3-4-latków i dwie grupy litewskie 5-6-latków.

Na dzień 1 września 2016 roku placówka zatrudnia 13 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi.

 

Baza przedszkola:

               Placówka posiada 5 sal dydaktycznych wyposażonych w meble i pomoce dydaktyczne, hol, ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

                W jednej z sal dydaktycznych znajduje się tablica interaktywna, dzięki której nauka poprzez zabawę jest niezawodną formą aktywizacji wszelkich procesów edukacyjnych. Programy multimedialne zawierają atrakcyjne, kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji. Skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń, do wykonania których motywuje dzieci rozbudowany system nagród.

               Wykorzystując tablicę do pracy indywidualnej oraz grupowej wspieramy indywidualny rozwój dziecka oraz fundujemy im wspaniałą zabawę.

               Plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu a kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.

 

 1. Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Buduje poczucie tożsamości narodowej, regionalnej i etnicznej, uczy tolerancji, rozwija kompetencje społeczne, uczy odróżniania dobra od zła, a także promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.

Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Organizuje dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 1. Wizja Przedszkola
 • ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętych programów nauczania. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

 • ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 • Budujemy poczucie tożsamości narodowej.
 • Uczymy tolerancji wobec innych kultur i narodowości.

 

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

 • KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Akceptuj, toleruj, wspieraj – wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy różnorodne metody pracy, które uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka tj. zabawę.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • metodę projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia.

 

 • WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. zebrania ogólne oraz z Radą Rodziców, zebrania grupowe, konsultacje indywidualne, podczas zajęć otwartych dla rodziców, w czasie uroczystości: Święto Rodziny. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz tolerancji wobec innych kultur i narodowości.

 

 • PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawn.

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

„Razem w przedszkolu” Program wychowania przedszkolnego

J. Andrzejewska

J. Wierucka

WSiP

 

1/PR/16-17

 

2.

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu

M. Apple, J. Zarańska, E. Piotrowska

 

2/PR/16-17

 

3.

„Kochamy dobrego Boga” – religia

S. T. Biłyk, B. Surma

 

3/PR/16-17

 

 • TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 11 listopada – Święto Niepodległości Polski ,
 • Wigilia i spotkanie przy choince,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • bal karnawałowy,
 • 16 lutego – Święto Niepodległości Litwy,
 • 11 Marca – Święto Odzyskania Niepodległości Litwy
 • Międzynarodowa wystawa prac dzieci,
 • „Graži mūsų šeimynėlė“ – Święto Rodziny,
 • „Mano spalvotas pasaulis” – międzynarodowe święto dzieci,
 • Uroczyste pożegnanie 6 – latków.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, zamieszczając artykuły w lokalnych czasopismach, a także uczestnicząc w festiwalach i przeglądach artystycznych reprezentując litewską mniejszość narodową na Podlasiu.

 

 • SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • posiada podstawową wiedzę o świecie
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • cieszy się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • jest odporne na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • czuje się Litwinem lub Polakiem i Europejczykiem,
 • wykazuje tolerancję wobec innych kultur i narodowości, odmiennych postaw, przekonań.

 

DALSZA PRACA NAD KONCEPCĄ:

 • Każdy pracownik pedagogiczny otrzyma egzemplarz Koncepcji Pracy;
 • Zmiany będą nanoszone w obecności całego zespołu pedagogicznego;
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i innowacji;
 • Rodzice zostaną zapoznani z koncepcją na zebraniach grupowych.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA NAJBLIŻSZE 3 LATA:

 1. Realizowanie i modyfikowanie przyjętej Koncepcji Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
 2. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 3. Kontynuowanie dobrych tradycji – organizowanie kolejnych edycji międzyprzedszkolnych, międzynarodowych konkursów plastycznych, nauka litewskich tańców ludowych, organizowanie konkursu recytatorskiego, udział wychowanków w festiwalach, przeglądach, konkursach itp., współpraca z instytucjami, przedszkolami i szkołami.
 4. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 5. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 • Pozyskanie funduszy na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych.