Twitter response:

Zajęcia logopedyczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku realizowany jest projekt „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu, w okresie październik 2020 – marzec 2021, prowadzone były zajęcia logopedyczne. Uczęszczało na nie 20 przedszkolaków. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu, indywidualnie i trwały 15 minut. Łącznie przeprowadzono 125 godzin zajęć.

Głównym celem logoterapii było skorygowanie wszelkich wadliwych form realizacji głosek i wywołanie nowych, prawidłowych dźwięków a następnie utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej oraz praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.

Dzieci na zajęciach usprawniały pracę narządów artykulacyjnych i doskonalili prawidłowy oddech. Ćwiczyli słuch fonematyczny, pamięć i spostrzegawczość. Uczyli się prawidłowo wypowiadać zaburzone głoski, ćwiczyli je w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach, krótkich rymujących się wierszykach oraz w mowie spontanicznej. Wykonywały też  wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych: ćwiczenia kategoryzacji, szeregowania i sekwencji.

Terapię logopedyczną uatrakcyjniało wykorzystanie monitora interaktywnego Smart, logopedycznego programu multimedialnego LOGOPEDIA PRO eduSensus, „Rerka logopedycznego” oraz mikrofonu do ćwiczenia artykulacji zakupionych w ramach realizacji projektu.

W wyniku przeprowadzonych zajęć u większości przedszkolaków znacznie poprawiła się sprawność narządów mowy, wydłużyła się faza wydechowa, została wywołana prawidłowa artykulacja głosek szumiących oraz głoski „r”, poprawiła się twórcza aktywność słowna, autokontrola artykulacji oraz wzbogaciło się słownictwo.