Twitter response:

Darželio istorija

1949 metais tuometinio viršaičio ir kitų valsčiaus darbuotojų dėka, paruošus patalpas A. Mickevičiaus g. 64 pastate, įsteigtas Punsko miesto vaikų darželis (Przedszkole Miejskie w Puńsku). Jau pirmais metais surinkta apie 20 vaikų (ir lietuviukų, ir lenkučių) ir pradėta dirbti (lenkų kalba). Mokytojos atvyko, tarp kitko, iš Seinų. Buitinės sąlygos buvo geros, nes darželiui skirta didelė salė, kambarys, kambariukas, virtuvė ir sandėlis. Bet kai atsikėlė į šį pastatą ir pradinukai (apie 30 mokinių), darželinukams pasidarė ankšta.

1956 metais tuometinio Valsčiaus liaudies tarybos pirmininko pastangomis suremontuotas kitas pastatas (A. Mickevičiaus g. 43.) Patalpos buvo neblogos: du kambariukai, bet gana tamsi virtuvė. Šiame pastate darželis veikė dvejus metus.

1958 metais darželis perkeliamas į kitą vietą (A. Mickevičiaus g. 58/1, prie buvusios sinagogos). Čia buvo ankšta ir tamsu, trūko sandėlio maisto produktams. Šiose patalpose darželis veikė 14 metų. Mokytojos dažnai keitėsi, tik virėja buvo vis ta pati.

Kasmet buvo ruošiama naujametinė eglutė – dieną linksminosi vaikai, o vakarą sueidavo tėvai. Darželį lankydavo nedaug mažylių, tai visos šventės buvo labai šeimyniškos ir nuotaikingos. Panašiai ir darbas – kaip daugiavaikėje šeimoje. Net ir virėją vaikai vadindavo močiute, pamėgdžiodami jos anūkus. Jau ir tais laikais darželį lankydavo vaikai iš kaimų.

 1972 metais vėl teko perkelti darželį. Šį kartą jau į privatų mūrinį namą (Łączna g. 8 – dabar Kovo 11-osios 8). Ten taip pat nebuvę tinkamų sąlygų dirbti su vaikais. O vaikų pradėjo daugėti, personalo taip pat. Deja, kambariukai liko tokio pačio dydžio – neišsiplėtė. Darželį lankė 30-40 vaikų, dirbdavo dvi mokytojos.

Per trisdešimt metų mokytojos keitėsi beveik kasmet. Mat tais laikais būdavo gaunami paskyrimai į darbą, dėl to daug mokytojų buvo ne vietinių, o kilusių iš toliau. Dirbančios darželyje mokytojos eidavo kartu ir darželio vedėjos pareigas.

1976 metų vasario 1 dieną darželiui vadovauti pradėjo direktorė Eugenija Mulerčikienė.

1978 metais mokyklai persikėlus į naują pastatą, senas pastatas prie Mokyklos g. 8 suremontuotas ir skirtas valsčiaus bibliotekai, etnografiniam Juozo Vainos muziejui ir darželiui. Šiame pastate darbą pradėjo dvi grupės: 3-4 metų ir 5-6 metų vaikų. Įdarbinta dar viena mokytoja. Po metų buvo jau 3 vaikų grupės: 3-4 metų, penkiamečių ir šešiamečių. Atėjo dar viena mokytoja. Taigi su vedėja Eugenija Mulerčikiene jau dirbo keturios mokytojos.

1980 metų sausį pirmą kartą buvo švenčiama Močiutės diena, kuri tapo tradicine darželio švente ir iki šiol kasmet rengiama. Ši šventė labai visų laukiama. Nuo 1995 metų švęsti renkasi ne tik močiutės, bet ir seneliai. Kadangi vaikučių daug ir svečių gausu, nuo 2015 metų šventė vyksta dvi dienas.

Iki 1982 metų nebuvo atskiros lietuviškos grupės. Jeigu dirbdavo lietuvės mokytojos, tai papildomai pamokydavo ir lietuviškų dainelių, eilėraščių, žaidimų… Į vaikus kreipdavosi jų gimtąja kalba. 1982/83 mokslo metais jau atsirado lietuviškos ir lenkiškos grupės: lietuviška šešiamečių, lenkiška šešiamečių, lietuviška mažylių ir lenkiška mažylių. Keitėsi taip pat darbuotojai.

1983/84 metai buvo paskutiniai, kai „0“ klasė mokėsi mokykloje. Nuo kitų, t. y. 1984/85, mokslo metų visi darželinio amžiaus vaikai jau mokosi darželyje.

Nuo  1984/85 mokslo metų vaikai dar kitaip suskirstyti į grupes: dvi lietuviškos 5-6 metų vaikų grupės, viena lenkiška 5-6 metų vaikų grupė ir viena 3-4 metų mišri mažylių grupė. Tolesnius ketverius mokslo metus darželio darbas nesikeitė.

1990 metais įvestas centrinis šildymas. Mat seniau sunku buvo krosnis kūrenant apšildyti tokį didelį pastatą. Nenaujiena būdavo, jeigu klozetuose vanduo virsdavo ledu. Sunku buvo ir prisiauginti kambarinių gėlių, nes nuo pavasario iki rudens jos augdavo, o per žiemą sušaldavo. Vaikai žiemą salėse mūvėdavo šiltomis kelnėmis ir vilkėdavo striukėmis. Tiesą sakant, žiemos seniau būdavo šaltesnės, bet sąlygos darželyje nebuvo geros.

Nuo 1990/91 mokslo metų darželyje vedamos tikybos pamokėlės vaikų gimtąja kalba.

Nuo 1991 01 01 d. darželis yra pavaldus savivaldybei. Nuo to laiko jį finansuoja Punsko savivaldybė.

1994 metų rugpjūčio 16 dieną Punsko savivaldybės vaikų darželio direktoriaus vietai užimti konkursą laimėjo Onutė Virbylienė. Rugsėjo 1-ąją ji perėmė šias pareigas iš Eugenijos Mulerčikienės. Pasikeitus direktorėms pasikeitė ir darželio pavadinimas. Darželis tapo Punsko savivaldybės vaikų darželiu su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba (Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku).

1996 m. birželio 3 d. darželyje pirmą kartą surengta vaikų darbelių paroda (dabar rengiama kasmet). Joje dalyvauja taip pat Punsko valsčiaus mokyklų darželinio amžiaus vaikai bei Seinų „Žiburio“ darželinukai , bei Lietuvos lopšelių – darželių auklėtiniai, su kuriais bendradarbiauja mūsų įstaiga.

Nuo 1997 metų vyksta ritmikos-muzikos pamokėlės, nuo 1998 metų vedamos anglų kalbos pamokėlės. Pirmieji anglų kalbos mokytojai atvyko iš Lietuvos ir Suvalkų, bet vieni nemokėjo lenkiškai, kiti lietuviškai, todėl mūsų darželiui nelabai tiko, todėl susiradome vietinių mokytojų. Nuo 1999 metų vyksta logopedinės pratybos, nuo 2014 metų yra įdarbinta psichologė.

Iki 2000 metų šešiamečiams mokyti naudoti lenkiški ir iš Lietuvos gauti lietuviški vadovėliai. Galima buvo panaudoti tik dalį medžiagos, nes vienų vadovėlių netiko kalba, o kiti neatitiko Lenkijos mokymo programos. Didaktines priemones užsiėmimams lietuvių kalba, pavyzdžiui, darbo lapus, vaikams ruošė pačios mokytojos.

Sulaukus palankių sąlygų parengti savi vadovėliai. Jau 2000/2001 mokslo metais vaikai pradėjo mokytis iš Lenkijoje gyvenantiems lietuviams skirtų naujų vadovėlių, leistų naudoti Lenkijos nacionalinės edukacijos ministerijos. Tai buvo: Elenos Marcelionienės, Onutės Virbylienės „Du gaideliai“ (3 sąsiuviniai), Onutės Virbylienės „Mano skaičiai“. Be vadovėlių, išleista ir mokytojo knyga tuo pačiu pavadinimu „Du gaideliai“ (jos autorės E. Marcelionienė ir O. Virbylienė). Pasikeitus mokymo pagrindams šitie vadodėliai tapo neaktualūs, pradėta naudotis Lenkijoje leistais pratybų sąsiuviniais. 2015 metų pavasarį, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai paskelbus konkursą, parašytas projektas ir gautos lėšos, kurių dėka nupirkti pratybų sąsiuviniai lietuvių kalba. 2015/2016 mokslo metais lietuviškų grupių vaikai gimtąją kalbą tobulina ir lavina besinaudodami lietuviškais pratybų sąsiuviniais.

2005/2006 mokslo metais, parengus programą „Tautinio rūbo grožis“, gauta parama iš Lietuvos Respublikos TMID, Lietuvos fondo, Tautos fondo, Kanados lietuvių. Šio finansavimo dėka darželis įsigijo vaikučiams lietuviškus tautinius kostiumus.

2006 metais Onutė Virbylienė ir Alicija Valinčienė parengė Ikimokyklinio ugdymo programą lietuvių tautinei mažumai.

2009 metais šauniai atšvęstas darželio 60 – tasis jubiliejus. Būta daug svečių, tarta daug gražių žodžių.

2010 metais mūsų vaikų darželis kartu su Veisiejų lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas” vykdė projektą nr SPF/PL/2009/16 „ŠVIETIMO INICIATYVOS, SKATINANT VAIKŲ FIZINĮ AKTYVUMĄ IR SUDARANT PALANKIAS SĄLYGAS JŲ FIZINEI RAIDAI“ pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programa buvo iš dalies finansuojama Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo.

Pagrindinis projekto tikslas buvo rūpestis dėl vaikų sveikatos ir jų fizinio aktyvumo pritaikant ir aprūpinant darželius tinkama technine baze bei bendradarbiavimo vystymasis abipus sienos.

Projekto vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:

  • Punsko savivaldybės vaikų darželio ir Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ teritorijose įrengtos naujos žaidimų aikštelės
  • Punsko vaikų darželyje įrengta nauja rūbinė;
  • Abiejuose darželiuose nupirkti multimedijos komplektai, suorganizuoti mokymai pedagogams sveikos mitybos ir sveikatingumo profilaktikos temomis bei suorganizuotos sporto šventės, vaikų darbelių parodėlės. Projektas buvo vykdomas nuo 2010 metų sausio 26 iki 2010 metų gruodžio 31 dienos.

2010 metų rugsėjo 1 – ąją direktorės pareigas perėmė Alicija Valinčienė.

2011 metų vasario mėnesį (prasidėjus antram mokslo metų pusmečiui), dėl didelio vaikų skaičiaus, sukurta dar viena mažylių grupė. Nuo tada darželyje dirba 5 grupės – dvi lietuviškos 5-6-mečių grupės, dvi lietuviškos 3-4-mečių grupės ir viena lenkiška 3-6-mečių grupė.

Nuo 2013 metų sausio mėnesio darželis vykdė edukacinę programą IBM KidSmart, ją vykdant nuo įmonės IBM Lenkija gavome vaikams į grupes du kompiuterinius centrus su edukacinėmis programomis. Tai labai paįvairino darbą su vaikais. Be to, užsiėmimų metu, mokytojos dažnai nadojasi interaktyvia lenta, todėl innovatyvios kompiuterinės technologijos vaikams nėra svetimos.

Darželinukai ir jų tėveliai labai laukia įvairių švenčių. Darželyje kasmet rengiamos Kūčios ir Kalėdine eglutė, karnavalas, Senelių šventė, nuo 2012 metų švenčiama yra Šeimos „Graži mūsų šeimynėlė” šventė, Vaiko diena „Mano spalvotas pasaulis” (nuo 2015 metų tapusi tarptautine švente, į ją kviečiame bendraamžius iš aplinkinių lietuviškų mokyklų bei darželių, o taip pat vaikus iš partnerinių lopšelių-darželių iš Lietuvos), švenčiamos yra kalendorinės ir religinės, Lenkijos ir Lietuvos valstybinės šventės.

Darželio vaikai dalyvavę yra vaikų sąskrydžiuose Punske, Seivuose, Ožkiniuose, teatrų festivalyje Seinuose arba Punske, šokių šventėje „Aguonėlė“ Punske, dainų konkurse „Dainorėlis“. Jau keliolika metų jie dalyvauja Balstogėje vykstančiame Tautinių mažumų vaikų dainelių festivalyje „Dainuokime kartu“, kurį organizuoja 14-asis Balstogės darželis su lenkų ir baltarusių mokymo kalbomis.

Nuo 2003 metų lietuvių tautinei mažumai vaikai atstovauja Balstogėje rengiamoje darželinukų šventėje „Palenkė – mūsų mažoji tėvynė“. Vyresniųjų lenkų ir lietuvių vaikų grupės dalyvauja Darželinukų šokių kolektyvų apžvalgoje Suvalkuose. 2015 metų balandžio 23 dieną pasirodėme Tarptautiniame Lietuvių liaudies dainos festivalyje „Sveiki gyvi, sveteliai”, kurį suorganizavo Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Rūta”.

Darželinukai labai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, ypač dailės darbelių. Kartais pavyksta ir gerą vietą laimėti. Vaikučiai nebijo keliauti. Pavasarį vykstame vis į kitą įdomią vietą. Augustave plaukiojame laivu, Plocične pasivažinėjame traukinuku. Lankomės zoologijos soduose Balstogėje, Mikolajaukoje, netgi Lietuvoje – Trakėnų kaime. Vaikai mėgsta žiūrėti filmukus, todėl kasmet stengiamasi juos nors kartą nuvežti į kiną.

  Bandradarbiaujame su Marijampolės Vaikų lopšeliu – darželiu „Rūta“, Marijampolės Vaikų lopšeliu – darželiu „Pasaka“, Balstogės vaikų darželiu su lenkų ir baltarusių mokomąja kalba o taip pat su aplinkinių lietuviškų mokyklų ikimokyklinukais, vietinėmis įstaigomis. Organizuojame šventes, parodas, minėjimus arba dalyvaujame kitų įstaigų suorganizuotuose renginiuose. Bendradarbiaujame taip pat su „Aušrelės“ redakcija. Šiame leidinuke vaikams nemažai mūsų auklėtinių dailės darbelių, nuotraukų, žinučių apie darželio veiklą, šventes, išvykas. Rašomi straipsniai į „Aušrą“.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija remia mūsų veiklas finansuojant mūsų projektus pvz. „Aš lietuvis“, „Mokausi gimtosios kalbos“, „Tėvynė – tai kalba“. Lėšos yra skirtos „metodinės ir mokomosios medžiagos, mokymo ir kitų priemonių įsigijimui“.

Mūsų vaikų darželis sudaro sąlygas vaikų pilietiniam ir tautiniam ugdymui, suburia visuomenę, integruoja ją, moko vaikus tolerancijos.