Twitter response:

RODO

KLAUZURA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM Z POLSKIM I LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W PUŃSKU

 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczaniem w Puńsku reprezentowany przez dyrektora Alicję Wołyniec;
 2. Inspektorem ochrony danych od 06.07.2018 r. w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku jest Wida Jolanta Stankiewicz;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 4. dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o ochronie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO;
 5. dane osobowe dziecka związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach organizowanych w przedszkolu i poza nim na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
 6. wizerunek oraz osiągnięcia wychowanka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez przedszkole w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –RODO;
 7. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko z przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na wniosek np. Sąd, GOPS.
 9. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar RODO.
 10. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze przedszkola narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3 a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie dziecka do Ewidencji Uczniów przedszkola (czyli nieprzyjęcie dziecka). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze przedszkola przez osobę inną niż rodzice.
 14. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

KLAUZURA INFORMCYJNA

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku reprezentowany przez dyrektora Alicję Wołyniec zwany dalej Organizatorem Wypoczynku , adres: Szkolna 8, 16-515 Puńsk.
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz uczestnika wypoczynku przetwarzane będą w celu zakwalifikowania do udziału w wypoczynku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).
 1. Odbiorcą/ami Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku danych osobowych mogą być inne osoby (np. kierownik wypoczynku, wychowawcy, instruktorzy, itp.), którym n podstawie zawartej umowy powierzono obowiązki związane z organizacją wypoczynku.
 1. Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów oraz państwa trzeciego.
 1. Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wypoczynku oraz prawnie ustalony okres archiwizacji (3 lata).
 1. Ma Pani/Pan prawo żądać od Organizatora Wypoczynku:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych.
 1. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 1. Pani /Pana oraz uczestnika wypoczynku dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Organizatora Wypoczynku, w tym profilowaniu.

 

Zapoznałem się:……………………………

Dnia………………………………………..

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)