Twitter response:

Statut

STATUT

Przedszkola Samorządowego
z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania
w Puńsku

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku;
5) Dyrektorze – należy przez to rozmieć dyrektora Przedszkola, o którym mowa w pkt 7;
6) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewski Językiem Nauczania w Puńsku (Punsko savivaldybės vaikų darželis su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba). Placówka jest przedszkolem publicznym, ogólnodostępnym;
7) Ustalona nazwa placówki może być używana przez przedszkole w skrócie: Przedszkole Samorządowe w Puńsku;
8) W stemplach jest używana nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu:
 Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewski Językiem Nauczania, 16-515 Puńsk, ul. Szkolna 8, tel. 87 5161065, NIP 844-75-483, REGON 001010940
 Punsko savivaldybės vaikų darželis su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba, ul. Szkolna 8, 16-515 Puńsk, tel. 87 5161065
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Puńsk z siedzibą przy ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty
4. Siedzibą Przedszkola jest budynek wolnostojący w Puńsku przy ulicy Szkolnej 8.

§ 2

Przedszkole:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin dziennie);
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posługujących się biegle w mowie i piśmie językiem litewskim oraz posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej. W przedszkolu są oddziały z polskim oraz z litewskim językiem nauczania;
5) na życzenie rodziców organizuje naukę religii;
6) na wniosek rodziców organizuje zajęcia dodatkowe;

§ 3

Indywidualny model przedszkola

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu poprzez:

1. Posiadanie własnego logo.
2. Objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska.
3. Współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom.
4. Promowanie placówki w środowisku.
5. Tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.
6. Podejmowanie działań umożliwiających dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej
7. Podejmowanie działań uczących tolerancji wobec innych narodowości, kultur, wyznań itp.
8. Podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka.
9. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
10. Udział w projektach europejskich.

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola

§ 4

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:
1) wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
2) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,
4) zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu.

§ 5

Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje poprzez:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) propagowanie zasad promocji i ochrony zdrowia oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
8) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych;
9) kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt;
10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania dzieci sześcioletnich;
12) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
13) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
14) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

§ 6

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;
5) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
6) zajęcia dodatkowe organizowane przy współudziale finansowym rodziców i za ich zgodą;
7) wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.

§ 7

1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami. Zasady jej udzielania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
2. Przedszkole prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania. W przedszkolu działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zasady udzielania takiej pomocy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

§ 8

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza Przedszkolem.
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełni nauczyciel i pomoc nauczyciela.
4. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczycielowi prowadzącemu grupę dzieci 3-4-letnich towarzyszy pomoc nauczyciela.

§ 9

1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym w Przedszkolu Regulaminem spacerów i wycieczek.
2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

§ 10

1. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
3. W sytuacjach nagłych wzywany jest lekarz rodzinny lub pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§ 11

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
3. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.
4. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia dyrektora oraz policję.
5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Przedszkola, w przypadku kiedy zachowanie rodziców wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

Rozdział 3
Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 12

Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

§ 13

1. Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 14

1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,
b) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli,
d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
5) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
7) przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w Przedszkolu procedurą, z wyjątkiem skarg złożonych na Dyrektora Przedszkola;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
3. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola.
4. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 15

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 16

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym, po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału.
3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

§ 17

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy Przedszkola.
2. Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
1) organizowanie wspólnych posiedzeń;
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
3. Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor poprzez:
1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
2) wyjaśnienie istoty nieporozumień;
3) podjęcie decyzji rozstrzygającej.
5. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

Rozdział 4
Organizacja pracy Przedszkola

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.
3. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 93.
4. Przedszkole prowadzi 5 oddziałów.
5. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 19

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada 5 sal zajęć, gabinet dyrektora, gabinet psychologa i logopedy, hol – wykorzystywany do zajęć gimnastycznych oraz organizowania uroczystości przedszkolnych, szatnię, łazienki, stołówkę oraz plac zabaw.

§ 20

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowywany przez Dyrektora Przedszkola.
2. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

§ 21

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dla swojego oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 22

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
2. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z rodzicami.
3. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie, od godziny 7.00 do godziny 16.00.
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 7.00 do godziny 12.00
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

§ 23

1. Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji), a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady Gminy w Puńsku (drugi etap rekrutacji).
3. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola:
1) na podstawie decyzji Dyrektora podjętej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);
2) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 29 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka;
3) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka

Rozdział 5
Zasady odpłatności za Przedszkole

§ 24

1. Pobyt dziecka w Przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala Rada Gminy w Puńsku.

§ 25

1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
3. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
4. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 26

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 27

1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez;
2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;
4) zapewnienie higienicznych warunków pracy;
5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).
2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.:
1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;
2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;
3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.)
4) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne).
3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: fizycznej, społecznej, emocjonalnej, i poznawczej;
3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;
4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;
6) realizuje zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.
4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;
2) prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną;
3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;
4) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
5) dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
5. Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28

1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia Dyrektorowi.
2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

§ 29

Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
1) udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
2) samokształcenie;
3) pomoc merytoryczną ze strony Dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;
5) aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.

§ 30

1. Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to:
1) intendent,
2) kucharz;
3) pomoc kuchenna;
4) sprzątaczka.
2. W Przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący Przedszkole.
3. Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.
4. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki.
5. Każdy pracownik zobowiązany jest do:
1) dbałości o mienie Przedszkola;
2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;
3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;
4) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością Przedszkola;
5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

§ 31

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

Rozdział 7
Prawa i obowiązki rodziców

§ 32

1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
1) znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej;
2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
3) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
4) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola;
7) wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie Przedszkola zajęć dodatkowych;
8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców;
9) udziału w organizowanych przez Przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;
10) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu dnia.
2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek:
1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;
3) uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych;
4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
5) terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną uchwałą Rady Gminy;
6) usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.
3. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:
1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez Dyrektora Przedszkola;
2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż …;
3) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu;
4) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu;
5) konsultacje indywidualne;
6) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń;
7) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb

Rozdział 8
Prawa i obowiązki dziecka

§ 33

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.
3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Dziecko ma prawo do:
1) podmiotowego i życzliwego traktowania;
2) akceptacji takim, jakie jest;
3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
4) kontaktów z dziećmi i dorosłymi;
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia;
8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
5. W Przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka” ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest:
1) przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;
2) szanować godność swoją i innych;
3) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;
4) troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali;
5) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem.

Rozdział 9
Przepisy końcowe

§ 34

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35

1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
3. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Referat finansowy do spraw oświaty mieszczący się w budynku Urzędu Gminy w Puńsku
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy.

§ 36

1. Traci moc statut z dnia 14.10.2016 r. uchwalony Uchwałą nr 6/2016/2017
2. Statut niniejszy uchwalono Uchwałą nr 4/2017/2018 podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 29.11.2017r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały – 29.11.2017r.