Twitter response:

Zapytanie ofertowe – modernizacja sieci internetowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Puńsk , 28.09.2020 r.

Zamawiający:

Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (Realizator)

16-515 Puńsk, Szkolna 8,

REGON 001010940, NIP 844-11-75-483

tel. 875161065, 601078346

e-mail: irenadg.darzelis@gmail.com

ZAPYTANIE OFERTOWE

2/2020/PUŃSK/R

Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (Realizator) w związku z realizacją projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku
Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność poszukuje wykonawców do uporządkowania oraz zwiększenia przepustowości sieci internetowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku oraz zaprasza do złożenia oferty.

Wybór wykonawcy zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania będzie dokonany zgodnie z zasadami i procedurą „badania rynku” określonymi przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oraz uporządkowanie sieci internetowej wraz z zakupem sprzętu w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania przy ulicy Szkolnej 8 w Puńsku. Zadaniem wykonawcy będzie uporządkowanie sieci internetowej, zwiększenie jej przepustowości do potrzeb prowadzenia zajęć z kodowania i zajęć metodą TIK oraz zakup i montaż niezbędnego sprzętu. Wiąże się to również z przyłączeniem do istniejącej już sieci nowych pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku.

Zamawiający zaleca aby dokonać oględzin w miejscu wykonania usługi po wcześniejszym umówieniu się z Panią Ireną Dziemian-Grygutis koordynatorem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku tel. 601078346 e-mail: irenadg.darzelis@gmail.com.

Gwarancja na usługę i zamontowany w ramach usługi sprzęt min. 24 miesiące.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy:

 1. posiadają niezbędne kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
 3. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/Partnerem, przy czym przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu:
 • zalegania w opłacaniu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne;
 • stanu likwidacji ani ogłoszenia wobec nich upadłości; tego, iż w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

 • nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą

 

stosownych środków dowodowych;

 • prawomocnego skazania za przestępstwo:

  – o którym mowa w art. 165a, art. 181—188, art. 189a, art. 218—221, art. 228—230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270—309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

  – o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 1 15 S 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny,

  – skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

 • prawomocnego skazania urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta za przestępstwo, o którym mowa powyżej (pkt. 4.5 tiret 4 lit. a-d);
 • tego, iż w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega „wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; tego, iż w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • tego, iż będąc podmiotem zbiorowym, wobec niego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 • tego, iż należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • wydania wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karierę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 • wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia zawarte w treści Załącznika 1 oraz informacje zawarte w treści dokumentów, które mogą zostać dołączone do oferty.

Ofertę złożoną przez Oferenta, wobec którego zachodzą wskazane w powyższych punktach przesłanki wykluczenia uznaje się za odrzuconą.

 1. Termin realizacji

Zakończenie prac najpóźniej 12.10.2020 r

 1. Kryterium oceny ofert:
 2. Cena:

Cn

C = ––––– x 100 pkt.

Cb

gdzie:

 • C – wartość punktowa w kryterium „Cena”
 • Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert
 • Cb – cena oferty badanej
 1. Doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług dla placówek publicznych (załącznik nr 4).
 • każda wcześniej wykonana usługa + 10 punktów

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

 1. Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy oraz dokumenty w załącznikach.

 1. Termin składania ofert
 1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2020 r. do godziny 12.00.
 2. Osoby do kontaktu: Irena Dziemian-Grygutis– tel. 601078346, e-mail: irenadg.darzelis@gmail.com
 3. Oferty niekompletne, nieważne na podstawie odrębnych przepisów lub oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie i nie zostaną zwrócone Oferentowi.
 4. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta należy:

  – w formie pisemnej przesłać na adres lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego:

  Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (Realizator), 16-515 Puńsk, Szkolna 8 lub

  – w wersji elektronicznej (tj. skan formy pisemnej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami ) przesłać na adres e-mail: irenadg.darzelis@gmail.com, w tytule wiadomości (e-maila) podając: nazwę/imię i nazwisko oferenta oraz informację „Oferta dot. zapytania ofertowego 2/2020/PUŃSK/R”;

  UWAGA ! limit pojemności skrzynek pocztowych Zamawiającego wynosi 20 MB dla jednej wiadomości; w związku z tym jeżeli objętość wiadomości ze skanem formy pisemnej ofert) przekracza 20 MB – wówczas oferta winna być wysłana w kilku kolejnych wiadomościach spełniających w/w ograniczenia z podaniem w temacie każdej z wiadomości numeru kolejnego przesyłanego fragmentu (części) oferty np. 1 z 3, 2 z 3 itp.; za moment wpływu oferty wysyłanej w formie kilku wiadomości uznaje w się w takim przypadku wpłynięcie ostatniej z części korespondencji;

6.5. Oferta składana w formie pisemnej — korespondencyjnie lub osobiście — powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego (na adres: Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (Realizator), 16-515 Puńsk, Szkolna 8, z oznaczonej nazwą/imieniem i nazwiskiem oferenta z podaniem adresu korespondencyjnego oraz oznaczeniem „Oferta dot. zapytania ofertowego 2/2020/PUŃSK/R”.

 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowane zawiadomienie o ich wprowadzeniu przed terminem składania ofert, według takich samych zasad jak składanie oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z postępowania pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie, według takich samych zasad jak składanie oferty.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej https://staryfolwark.edu.pl
 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy.
 6. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym
 7. przez Zamawiającego) możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w przedmiotowym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej.
 8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i otrzymały taka samą liczbę punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 9. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy.

  9.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.

 10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.

 1. Istotne informacje na temat zamówienia

 2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź innych omyłek polegających na niezgodności oferty z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do sprostowania.
 3. Oferty zawierające braki formalne, na prośbę Komisji oceniającej mogą zostać uzupełnione w określonym przez Komisję terminie. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia negocjacji.
 5. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę rachunku.
 6. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku.
 7. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie za usługę będzie zrealizowane pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, w którym oferta nie zrealizuje całości zamówienia, bądź przekroczy budżet przeznaczony na jego realizację.

 9. Forma i sposób sporządzenia oferty
 10. Oferta powinna zawierać następujące informacje, oświadczenia i dokumenty:
 • formularz ofertowy — zgodnie z Załącznikiem nr 1, wydrukowany w kolorze, bez jakiejkolwiek ingerencji w kształt formularza wraz z załącznikami
 • oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym/Partnerem — Załącznik nr 2
 • oświadczenie Wykonawcy — Załącznik nr 3
 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim;
 2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, należne podatki i opłaty, koszty pracownicze, składki; cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy; w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, cena ofertowa jest maksymalnym
 3. Wynagrodzeniem należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy wraz ze wszystkimi pochodnymi wymaganymi wg. przepisów prawa (tzw. koszt całkowity czy brutto brutto);
 4. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez ten sam podmiot więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez danego Oferenta – zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania i nie będą podlegały ocenie;
 5. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje, dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego lub potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w szczególności w zakresie posiadania wymaganych kompetencji i/kwalifikacji;
 6. Jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wskazana w dokumentach rejestrowych (pełnomocnik) do oferty musi być dołączony oryginał stosownego pełnomocnictwa.
 7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu (w danej części).
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. W celu złożenia oferty zachęcamy do skorzystania z załączników do niniejszego zapytania.

10. Inne informacje

 1. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego należy kierować do Zamawiającego wyłącznie pocztą elektroniczną (np. w treści wiadomości e-mail lub skan formy pisemnej) na adresy e-mail osób wskazanych do kontaktów z Zamawiającym, najpóźniej do dnia

02.10.2020 r. Odpowiedź zostanie przesłana wyłącznie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez pytającego lub adres poczty elektronicznej nadawcy nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pytania. Jeśli pytanie dotyczące treści zapytania wpłynęło po wyznaczonym terminie Zamawiający może pozostawić pytanie bez odpowiedzi.

 1. Wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu Oferent pokrywa na własny koszt i ryzyko, i w związku z tym nie przysługują mu żadne roszczenia wobec Zamawiającego w szczególności w przypadku odrzucenia złożonej przez niego oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert; odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części na każdym etapie — w tym także po upływie terminu składania ofert — także bez podania przyczyny;
 3. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie oraz nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do Zapytania ofertowego2/2020/PUŃSK/R:

Formularz ofertowy — Załącznik nr l .

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym — Załącznik nr 2.

Oświadczenie — Załącznik nr 3.

Doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń- Załącznik nr 4.

Załącznik nr 1

……………………………………………………….

Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon* ……………………………………………………………………………………………………………………..……………..

adres e-mail* ……………………………………………………………………………………………………………………………..

REGON** ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu oferenta

(wraz z funkcją**): …………………………………………………………………………………………………………………..

*należy podać dane do kontaktu w sprawie oferty

** jeśli dotyczy

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 2/2020/PUŃSK/R dot. usług na potrzeby realizacji projektu

„Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż zgadzam się na wykonanie zamówienia wg warunków określonych w Zapytaniu ofertowym 2/2020/PUŃSK/R i oferuję następującą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

 • Kryterium nr 1 — CENA:
  Przedmiot zamówienia Cena netto za usługę wraz z zakupem niezbędnego sprzętu Cena brutto za usługę wraz z zakupem niezbędnego sprzętu Cena brutto łącznie
  Uporządkowanie i zwiększenie przepustowości sieci internetowej/ usługa wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
  Łączna wartość zamówienia brutto (słownie): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Podpis Oferenta/ osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/Partnerem , tj.:

Zamawiający/ Realizator: Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku ; Szkolna 8 16-515 Puńsk

(w imieniu Partnera projektu: Gmina Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk)

Beneficjent projektu: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Buda Ruska 19 c, 16-503 Krasnopol

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………….. ……………………………………………………………..

Miejsce i data Podpis oferenta

Załącznik nr 3

Dane oferenta:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGON* ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*jeśli dotyczy

OŚWIADCZENIE

dot. dostawy usługi ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

na potrzeby realizacji projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku
Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0/19-00 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż :

 1. oferent zapoznał się ze wszystkimi informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym, w tym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał informacje niezbędne do przygotowania oferty;

 2. oferowana całkowita cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, narzuty na cenę, należne podatki i opłaty, w tym ewentualnie występujący podatek

  VAT; cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy; w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, cena ofertowa jest maksymalnym

  wynagrodzeniem należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy wraz ze wszystkimi pochodnymi wymaganymi wg. przepisów prawa (tzw. koszt całkowity czy inaczej brutto brutto);

 3. oferent akceptuje wskazane w zapytaniu ofertowym zapisy istotnych postanowień umownych, które zostaną wprowadzone do przyszłej umowy zawieranej z wybranym oferentem, w szczególności w zakresie warunków realizacji zamówienia, obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego czy Instytucji Pośredniczącej oraz terminu i sposobu płatności wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy;
 4. w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w formie pisemnej w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 5. oferent posiada uprawnienia i/lub doświadczenie do wykonania działalności stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego zgodnie z pkt. 4.1-4.3 zapytania ofertowego, na co oferent załącza kopie potwierdzających uprawnienia dokumentów
 6. nie byłam (byłem) skazana (skazany) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. łączne zaangażowanie zawodowe oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów w momencie realizacji zadania nie przekroczy 276 godzin miesięcznie / łączne zaangażowanie zawodowe poszczególnych trenerów realizujących zajęcia w ramach zapytania ofertowego nr 2/2018/RPO/K w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów w momencie realizacji zadania nie przekroczy 276 godzin miesięcznie;
 8. uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania;
 9. deklaruję możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

  Składając ofertę w imieniu Oferenta, oświadczam, że:

  Świadoma/-y odpowiedzialności – w tym także odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 Kodeksu karnego – za podanie nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia oraz odpowiedzialności za podanie informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – niniejszym oświadczam, iż podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

  …………………………………………………………………. …………………………………………

  Data i miejsce Podpis Wykonawcy

  Załącznik nr 4

  Oświadczenie o wykonywaniu usług modernizacji, porządkowania oraz zwiększania przepustowości sieci internetowych dla placówek publicznych

  Przedmiot wykonanej usługi

  Nazwa placówki, w której wykonano usługę

  Data wykonania usługi

  Oświadczam, że:

  Świadoma/-y odpowiedzialności – w tym także odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 Kodeksu karnego – za podanie nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia oraz odpowiedzialności za podanie informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – niniejszym oświadczam, iż podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

  ……………………………………………….. ……………………………………………………………..

  Miejsce i data Podpis oferenta