Twitter response:

Zapytanie ofertowe

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Puńsk , 21.09.2020 r.

 

Zamawiający:
Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (Realizator)
16-515 Puńsk, Szkolna 8,
REGON 001010940, NIP 844-11-75-483
tel. 875161065, 601078346
e-mail: irenadg.darzelis@gmail.com

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1/2020/PUŃSK/R

Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (Realizator) w związku z realizacją projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku
Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność poszukuje wykonawców do przeprowadzenia zajęć dodatkowych wyrównawczo (korekcyjno)-psychoruchowych
dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, szczegółowo opisanych w pkt. 1 niniejszego zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty.

Wybór wykonawcy zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania będzie dokonany zgodnie z zasadami i procedurą „badania rynku” określonymi przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), bez zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych wyrównawczo (korekcyjno)-psychoruchowych szczegółowo określonych poniżej.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe;

80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego

1.1 Charakterystyka i częstotliwość zajęć

Liczba godzin – 50 godzin

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach – max. 10

Zajęcia będą odbywać się w 2 grupach.

Planowana częstotliwość zajęć –

   1. 25 tygodni x 2 grupy x 10 osób x 1 h

zajęcia będą realizowane do końca maja 2021 r. (lub w wyjątkowych sytuacjach max. Do 20 czerwca 2021 r.). Zamawiający zastrzega możliwość zmian częstotliwości zajęć w odniesieniu od finalnego harmonogramu.

Liczba godzin zajęć stanowi maksymalny ich zakres i wielkość. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w zapytaniu, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość godzin zajęć stanowiącą różnicę między maksymalną ilością godzin wskazanych w zapytaniu, a ilością rzeczywiście zrealizowaną.

Jednostkę rozliczeniową stanowi przedszkolna godzina dydaktyczna. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania np. dwóch lub więcej zajęć w tym samym dniu. Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, na terenie województwa podlaskiego w dni robocze od poniedziałku do piątku. Możliwe godziny realizacji zajęć to 8.00 – 16.00 i uzależnione będą od harmonogramu zajęć przedszkolnych. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z nauczycielem oraz rodzicami dzieci Zamawiający dopuści realizację zajęć w weekendy.

1.2 Zadania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie programu i planu zajęć dostosowanego do potrzeb i możliwości rozwojowych / wieku dzieci. Podczas zajęć powinny być wykorzystywane narzędzia TIK w nauczaniu dostępne w przedszkolu oraz pomoce sensoryczne, tj. m.in. ławeczka, sensoryczna, tulipan, mata inne nowoczesne pomoce dydaktyczne zapewniane przez Zamawiającego.

Zajęcia powinny być przeprowadzone w oparciu o zatwierdzony przez koordynatora merytorycznego i koordynatora projektu program. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawiania programu zajęć w ujęciu miesięcznym. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wychowawczyniami w przedszkolu, które będą realizowały program zajęć dodatkowych w tematyce ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu suwalskiego. W tym zakresie zadaniem Wykonawcy będzie konsultowanie i wspomaganie nauczycielek poszczególnych grup dzieci w zakresie merytoryki wyżej wspomnianych zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o spójny charakter obu grup zajęć.

Wykonawca w toku realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz zadań szczegółowo opisanych powyżej, zobowiązany będzie także do dokonywania następujących czynności:

a) monitorowania postępów dzieci oraz przeprowadzanie testów umiejętności dzieci zgodnie z wytycznymi projektu

b) przekazywania dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie usług Zamawiającemu (m. in. listy obecności z zajęć, dokumentacja fotograficzna miejsca szkolenia — według formy i zakresu ustalonego z Zamawiającym, a także innej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego związanej z projektem)

c) prowadzenia ewidencji czasu pracy własnej według wskazówek i wzorów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego

d) przekazywania Zamawiającemu informacji na potrzeby monitoringu wskaźników projektu

e) przeprowadzenia procesu ocen opisowych poziomu kompetencji dzieci określonych w standardach rozwoju dzieci 3,4,5,6 letnich we współpracy z nauczycielem, w tym przeprowadzenie testu kontrolno-diagnostycznego dzieci przed przystąpieniem do zajęć, 1x w trakcie i przeprowadzenie diagnozy końcowej każdego z uczestników po zakończeniu zajęć

f) przedkładanie Zamawiającemu zestawienia godzin do rozliczenia

g) zapoznania się z informacjami przekazanymi przez koordynatora projektu

h) utrzymywania kontaktów z rodzinami/opiekunami uczestników biorących udział w działaniach, przekazywania informacji nt. postępów uczestników Projektu i wskazówek dotyczących kontynuacji działań w środowisku domowym, w uzgodnieniu z koordynatorem

i) przekazywania informacji koordynatorowi na temat sytuacji na zajęciach oraz wszelkich trudności w realizacji działań, stosowanie zaleceń do pracy przekazywanych przez koordynatora projektu i koordynatora merytorycznego

j) oznakowania dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów

k) przestrzeganie zasad BHP i ppoż. oraz współżycia społecznego

l) współpraca z organem prowadzącym, dyrektorem i pracownikami szkoły. Sale wyposażone w sprzęt do realizacji zajęć (dla uczestników zajęć) zapewniają placówki, w których realizowane będą zajęcia.

1.3 Formy wykonywania zamówienia

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie (osoba fizyczna).

2 OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych tj. zakładających inny sposób wykonania zamówienia niż opisany przez Zamawiającego.

3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Terminy realizacji zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 1 niniejszego zapytania, przy czym ostateczny termin zakończenia realizacji zajęć nie później niż do 22 czerwca 2021 r.

4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy:

4.1 Posiadają niezbędne kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

4.2 Posiadają niezbędną zdolność zawodową do wykonania zamówienia, tj.: posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki zajęć stanowiących przedmiot zamówienia w części, na którą składają ofertę, tj.: w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert prowadzili zajęcia wyrównawcze (korekcyjne)-psychoruchowe.

4.3 Wykonawca / trener realizujący zajęcia posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich w zakresie pedagogiki oraz posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich lub/i podyplomowych w zakresie ochrony środowiska/biologii lub geografii. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty kopię dyplomu/ kopie dyplomów.

Spełnianie warunków 4.1 – 4.3 będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści Załącznika 1 oraz dołączone potwierdzenia dyplomów, wykaz zrealizowanych zajęć.

4.4 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

4.5 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/Partnerem, przy czym przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.6 nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu:

a) zalegania w opłacaniu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne;

b) stanu likwidacji ani ogłoszenia wobec nich upadłości; tego, iż w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) prawomocnego skazania za przestępstwo:

– o którym mowa w art. 165a, art. 181—188, art. 189a, art. 218—221, art. 228—230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270—309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

– o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 1 15 S 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny,

– skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

d) prawomocnego skazania urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta za przestępstwo, o którym mowa powyżej (pkt. 4.5 tiret 4 lit. a-d);

e) tego, iż w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega „wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; tego, iż w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f) tego, iż będąc podmiotem zbiorowym, wobec niego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) tego, iż należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

h) wydania wobec Wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karierę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

i) wydania wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych. Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia zawarte w treści Załącznika 1 oraz informacje zawarte w treści dokumentów, które mogą zostać dołączone do oferty.

Ofertę złożoną przez Oferenta, wobec którego zachodzą wskazane w pkt. 4.5 i 4.6 przesłanki wykluczenia uznaje się za odrzuconą.

5 KRYTERIA OCENY OFERT

5.1 Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:

a) spełniają warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. 4

b) zawierać będą ostateczną cenę za 1 godzinę przedmiotu zamówienia (wg wzoru: kwota netto, pełna kwota brutto z całkowitymi kosztami). Zamawiający nie jest czynnym płatnikiem VAT.

c) będą kompletne, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. 4. niniejszego Zapytania ofertowego.

5.2 Oferty, o których mowa w pkt.1 zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów i ich wag:

a) Cena brutto — 60%

b) Doświadczenie i kwalifikacje – 20 %

c) Dodatkowe umiejętności – 20%

5.3 Sposób oceny – punktacja:

a) Kryterium 1 — Cena brutto oferty – 60 %

W cenie należy uwzględnić: wartość usługi brutto za 1 godzinę z całkowitymi kosztami pracodawcy (tzw. brutto brutto; gdzie należy uwzględnić czy Wykonawca odprowadza minimalną wysokość składek ZUS ).

Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto najtańszej oferty : (dzielone przez) Cena brutto badanej oferty x (mnożone przez) 70 = (równa się) ilość punktów

b) Kryterium 2 — Doświadczenie i kwalifikacje – 30 %

W przypadku doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi w obrębie zajęć dotyczących ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru suwalskiego

Doświadczenie poniżej 2 lat – 0 punktów

Doświadczenie 2-3 lata– 10 punktów

Doświadczenie 3-4 lata– 20 punktów

Doświadczenie 5 lat i powyżej– 30 punktów

c) Kryterium 3 – Dodatkowe umiejętności – 10%

Posiadanie dodatkowych kursów z zakresu objętego zapytaniem – 10 pkt

Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów stanowiącą sumę kryteriów 1,2,3 zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6 ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

6.1 W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź innych omyłek polegających na niezgodności oferty z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do sprostowania.

6.2 Oferty zawierające braki formalne, na prośbę Komisji oceniającej mogą zostać uzupełnione w określonym przez Komisję terminie. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

6.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia negocjacji.

6.4 Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę rachunku.

6.5 Zamawiający dopuszcza rozliczanie poszczególnych grup na podstawie weryfikacji podpisanych list obecności wg zebranych fizycznie dzienników oraz zestawienia przygotowanego w formie elektronicznej i pozwalającego na dokładne podsumowanie obecności i godzin.

6.6 Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy 3 razy w trakcie trwania projektu w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku, wg harmonogramu płatności określonego w umowie przedmiotu zamówienia, na podstawie wykazu godzin pracy (wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego) oraz sprawozdań, list obecności – zebranych fizycznie dzienników oraz zestawienia przygotowanego w formie elektronicznej i pozwalającego na dokładne podsumowanie obecności i godzin i innych niezbędnych dokumentów wymienionych w umowie lub inny na wniosek Wykonawcy.

6.7 Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

6.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie.

6.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do metodyki nauczania oraz zawartości merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

6.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, w którym oferta nie zrealizuje całości zamówienia, bądź przekroczy budżet przeznaczony na jego realizację.

7 KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są: Irena Dziemian-Grygutis, tel. kom. 601078346, e-mail: irenadg.darzelis@gmail.com

8 FORMA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać następujące informacje, oświadczenia i dokumenty:

8.1 formularz ofertowy — zgodnie z Załącznikiem nr 1, wydrukowany w kolorze, bez jakiejkolwiek ingerencji w kształt formularza wraz z załącznikami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie

8.2 oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym/Partnerem — Załącznik nr 2

8.3 oświadczenie Wykonawcy — Załącznik nr 3

8.4 wykaz zrealizowanych zajęć – Załącznik 4

8.5 oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim;

8.6 cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, należne podatki i opłaty, koszty pracownicze, składki; cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy; w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, cena ofertowa jest maksymalnym

wynagrodzeniem należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy wraz ze wszystkimi pochodnymi wymaganymi wg. przepisów prawa (tzw. koszt całkowity czy brutto brutto);

8.7 oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez ten sam podmiot więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez danego Oferenta – zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania i nie będą podlegały ocenie;

8.8 oferta powinna zawierać wszystkie informacje, dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego lub potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w szczególności w zakresie posiadania wymaganych kompetencji i/kwalifikacji;

8.9 jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wskazana w dokumentach rejestrowych (pełnomocnik) do oferty musi być dołączony oryginał stosownego pełnomocnictwa.

8.10 W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

8.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu (w danej części).

8.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. W celu złożenia oferty zachęcamy do skorzystania z załączników do niniejszego zapytania.

9 TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę zawierającą wymagane informacje, oświadczenia i dokumenty oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2020 r. do godz. 12.00.

9.1 Oferty niekompletne, nieważne na podstawie odrębnych przepisów lub oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie i nie zostaną zwrócone Oferentowi.

9.2 Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta należy:

– w formie pisemnej przesłać na adres lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego:

Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (Realizator), 16-515 Puńsk, Szkolna 8 lub

– w wersji elektronicznej (tj. skan formy pisemnej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami ) przesłać na adres e-mail: irenadg.darzelis@gmail.com, w tytule wiadomości (e-maila) podając: nazwę/imię i nazwisko oferenta oraz informację „Oferta dot. zapytania ofertowego 1/2020/PUŃSK/R”;

UWAGA ! limit pojemności skrzynek pocztowych Zamawiającego wynosi 20 MB dla jednej wiadomości; w związku z tym jeżeli objętość wiadomości ze skanem formy pisemnej ofert) przekracza 20 MB – wówczas oferta winna być wysłana w kilku kolejnych wiadomościach spełniających w/w ograniczenia z podaniem w temacie każdej z wiadomości numeru kolejnego przesyłanego fragmentu (części) oferty np. 1 z 3, 2 z 3 itp.; za moment wpływu oferty wysyłanej w formie kilku wiadomości uznaje w się w takim przypadku wpłynięcie ostatniej z części korespondencji;

9.3 Oferta składana w formie pisemnej — korespondencyjnie lub osobiście — powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego (na adres: Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (Realizator), 16-515 Puńsk, Szkolna 8, z oznaczonej nazwą/imieniem i nazwiskiem oferenta z podaniem adresu korespondencyjnego oraz oznaczeniem „Oferta dot. zapytania ofertowego 1/2020/PUŃSK/R”.

9.4 Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowane zawiadomienie o ich wprowadzeniu przed terminem składania ofert, według takich samych zasad jak składanie oferty.

9.5 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z postępowania pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie, według takich samych zasad jak składanie oferty.

9.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.7 Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej https://staryfolwark.edu.pl

9.8 Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy.

9.9 W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w przedmiotowym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej.

9.10 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i otrzymały taka samą liczbę punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych Zamawiający

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9.11 Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy.

9.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.

10 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:

10.1 Zamawiający zastrzega sobie (przed podpisaniem umowy) możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty w sposób nieznaczny przekracza kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia.

10.2 W sytuacji, w której Oferent nie wyrazi zgody na negocjowanie ceny do wartości, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty i unieważnienia postępowania w całości lub części — także bez podania przyczyny;

10.3 Przed podpisaniem umowy Zamawiający ma prawo żądać od wybranego Oferenta — pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy z winy oferenta – przedstawienia dokumentów, w tym także do żądania okazania oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego opisanych w zapytaniu ofertowym, w szczególności w zakresie posiadania wymaganych kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia oraz potwierdzających posiadanie niezbędnej zdolności technicznej i zawodowej do wykonania zamówienia.

11 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PRZYSZŁEJ UMOWY:

Do przyszłej umowy zawieranej z wybranym oferentem, mogą zostać wprowadzone między innymi poniższe zapisy dotyczące zasad realizacji umowy, obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego czy Instytucji Pośredniczącej/ Instytucji Zarządzającej:

11.1 Za naruszenie przez Wykonawcę warunków realizacji umowy i wymagań dotyczących realizacji usługi określonych w zapytaniu ofertowym i umowie Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 100 % wartości kosztów niekwalifikowanych z tytułu nieprzestrzegania przez Wykonawcę limitu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów (… ) o którym mowa w pkt. 11.1 (powyżej) – w przypadku nałożenia na Zamawiającego przez IZ/IP sankcji z tego powodu;

b) 0,1 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu realizacji zajęć stanowiących przedmiot zamówienia w stosunku do terminu określonego w umowie;

c) do 20% wartości brutto umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy; powyższe nie wyłącza możliwości naliczenia kary opisanej w ppkt. b)

11.2 Umowa zawierać będzie także zapisy:

a) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość naliczonych i potrąconych kar umownych, na zasadach ogólnych.

11.3 umowa w zakresie opisu sposobu rozliczeń i wypłaty wynagrodzenia zawierać będzie zapisy:

a) uzależniające wypłatę wynagrodzenia od prawidłowo wystawionego i doręczonego rachunku lub faktury;

b) uzależniającej możliwość wystawienia rachunku lub faktury od dokonania przez Zamawiającego ostatecznego odbioru zamówienia na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 1.2 b) lub w inny sposób upoważniający Wykonawcę do wystawienia dokumentów rozliczeniowych;

c) uzależniające termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków dofinansowania na realizację Projektu przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy i zastrzegające tym samym możliwe opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia z tego wynikające;

12 INNE INFORMACJE:

12.1 Ewentualne pytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego należy kierować do Zamawiającego wyłącznie pocztą elektroniczną (np. w treści wiadomości e-mail lub skan formy pisemnej) na adresy e-mail osób wskazanych do kontaktów z Zamawiającym w pkt. 5 zapytania, najpóźniej do dnia 25.09.2020 r. Odpowiedź zostanie przesłana wyłącznie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez pytającego lub adres poczty elektronicznej nadawcy nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pytania. Jeśli pytanie dotyczące treści zapytania wpłynęło po wyznaczonym terminie Zamawiający może pozostawić pytanie bez odpowiedzi.

12.2 Wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu Oferent pokrywa na własny koszt i ryzyko, i w związku z tym nie przysługują mu żadne roszczenia wobec Zamawiającego w szczególności w przypadku odrzucenia złożonej przez niego oferty.

12.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert; odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części na każdym etapie — w tym także po upływie terminu składania ofert — także bez podania przyczyny;

12.4 Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie oraz nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do Zapytania ofertowego 1/2020/PUŃSK/R:

Formularz ofertowy — Załącznik nr l .

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym — Załącznik nr 2.

Oświadczenie — Załącznik nr 3.

Wykaz zrealizowanych zajęć – Załącznik nr 4.

Załącznik nr 1

……………………………………………………….

 

Miejscowość i data

 

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon* ……………………………………………………………………………………………………………………..……………..

 

adres e-mail* ……………………………………………………………………………………………………………………………..

REGON** ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu oferenta

(wraz z funkcją**): …………………………………………………………………………………………………………………..

*należy podać dane do kontaktu w sprawie oferty

** jeśli dotyczy

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 1/2020/PUŃSK/R dot. usług na potrzeby realizacji projektu

„Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż zgadzam się na wykonanie zamówienia wg warunków określonych w Zapytaniu ofertowym 1/2019/RPO/SF i oferuję następującą cenę brutto za 1 godzinę realizacji przedmiotu zamówienia:

   • Kryterium nr 1 — CENA:

      Przedmiot zamówienia Jednostka miary Cena netto za 1 godzinę Cena Brutto za 1 godzinę Planowana liczba godzin Cena brutto łącznie
    Zajęcia z edukacji przyrodniczej            
    Łączna wartość zamówienia brutto (słownie: ………………………………………………………..

    ………………………………………………………………………………………………………………………….)

     
      • Kryterium nr 2 — DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE:

Należy zaznaczyć znakiem X w odpowiednim polu

WYBRANA OPCJA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

LICZBA PUNKTÓW W OCENIE

 

POTWIERDZONE ODPOWIEDNIMI

 
 

DOKUMENTAMI / realizacja zajęć o różnych tematach

 
 

realizacja do 10

0

     
 

od 10 do 15

5

     
 

od 15 do 20

10

     
 

Powyżej 20

20

     

   • Kryterium nr 3 — DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Tak/Nie

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

LICZBA PUNKTÓW W OCENIE

     
     
 

Posiadam licencję przewodnika turystycznego Województwa Podlaskiego

20

     

 

……………………………………………………………………………………..

 

Podpis Oferenta/ osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta/Wykonawcy,

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/Partnerem , tj.:

Zamawiający/ Realizator: Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku ; Szkolna 8 16-515 Puńsk

(w imieniu Partnera projektu: Gmina Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk)

Beneficjent projektu: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Buda Ruska 19 c, 16-503 Krasnopol

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

   • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
   • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………….. ……………………………………………………………..

Miejsce i data Podpis oferenta

Załącznik nr 3

 

Dane oferenta:

 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

REGON* ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

NIP* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

*jeśli dotyczy

 

OŚWIADCZENIE

 

dot. dostawy usługi (WPISAĆ RODZAJ ZAJĘĆ) ……………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

na potrzeby realizacji projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku
Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0/19-00 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż :

   1. oferent zapoznał się ze wszystkimi informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym, w tym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał informacje niezbędne do przygotowania oferty;

 

   1. oferowana całkowita cena brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, narzuty na cenę, należne podatki i opłaty, w tym ewentualnie występujący podatek

    VAT; cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy; w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, cena ofertowa jest maksymalnym

    wynagrodzeniem należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy wraz ze wszystkimi pochodnymi wymaganymi wg. przepisów prawa (tzw. koszt całkowity czy inaczej brutto brutto);

 

   1. oferent akceptuje wskazane w zapytaniu ofertowym zapisy istotnych postanowień umownych, które zostaną wprowadzone do przyszłej umowy zawieranej z wybranym oferentem, w szczególności w zakresie warunków realizacji zamówienia, obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego czy Instytucji Pośredniczącej oraz terminu i sposobu płatności wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy;

 

   1. w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w formie pisemnej w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

 

   1. oferent posiada uprawnienia i/lub doświadczenie do wykonania działalności stanowiącej przedmiot zapytania ofertowego zgodnie z pkt. 4.1-4.3 zapytania ofertowego, na co oferent załącza kopie potwierdzających uprawnienia dokumentów;

 

   1. oferent deklaruje, że w momencie rozpoczęcia zajęć z dziećmi będzie posiadać aktualną książeczkę z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi (praca z dziećmi, praca w zakładzie zbiorowego żywienia);

 

   1. oferent deklaruje, że posiada lub/i w momencie rozpoczęcia zajęć z dziećmi dostarczy Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 

   1. nie byłam (byłem) skazana (skazany) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

   1. łączne zaangażowanie zawodowe oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów w momencie realizacji zadania nie przekroczy 276 godzin miesięcznie / łączne zaangażowanie zawodowe poszczególnych trenerów realizujących zajęcia w ramach zapytania ofertowego nr 2/2018/RPO/K w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów w momencie realizacji zadania nie przekroczy 276 godzin miesięcznie;

 

   1. uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania;

 

   1. deklaruję możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

    Składając ofertę w imieniu Oferenta, oświadczam, że:

    Świadoma/-y odpowiedzialności – w tym także odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 Kodeksu karnego – za podanie nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia oraz odpowiedzialności za podanie informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – niniejszym oświadczam, iż podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

    …………………………………………………………………. …………………………………………

    Data i miejsce Podpis Wykonawcy

    Załącznik nr 4

    ………………………………………….

    Miejsce, data

    Dane oferenta:

    Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………..……………..

    adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………..

    REGON* ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

    NIP* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu oferenta

    (wraz z funkcją*): …………………………………………………………………………………………………………………..

    *jeśli dotyczy

    WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAJĘĆ
    (1/2019/RPO/SF)

    Składając ofertę dotyczącą zajęć dodatkowych zajęć dodatkowych wyrównawczo (korekcyjno)-psychoruchowych w Projekcie projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

    oświadczam / oświadczam w imieniu Oferenta**, że posiadam niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 4.1-4.3 zapytania ofertowego.

    Na potwierdzenie, że posiadam / Oferent posiada** niezbędną zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z opisem zawartym w pkt. 4.1-

    4.3 zapytania ofertowego – oraz
    w celu przyznania punktów w kryterium nr 2 oceny ofert – składam / składam w imieniu Oferenta poniższe informacje:

    *wybrać właściwe

    l.p.

    Odbiorca / Podmiot na rzecz którego realizowana była usługa / prowadzone były zajęcia z dziećmi
    (nazwa, adres)

    Opis zajęć

    Okres realizacji
    (min. począwszy od 12.11.2016 r)

      Wymagane
    Opis usługi (nazwa/zakres tematyczny):

    Wiek uczestników (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – właściwe wybrać): ………………….. .od ….. / …….. / ………..…

    do ….. / …….. / ………..… Wymagane
    Opis usługi (nazwa/zakres tematyczny):

    Wiek uczestników (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – właściwe wybrać): ………………….. .od ….. / …….. / ………..…

    do ….. / …….. / ………..… WymaganeOpis usługi (nazwa/zakres tematyczny):

    Wiek uczestników (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – właściwe wybrać): ………………….. .od ….. / …….. / ………..…

    do ….. / …….. / ………..… Wymagane
    Opis usługi (nazwa/zakres tematyczny):

    Wiek uczestników (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – właściwe wybrać): ………………….. .od ….. / …….. / ………..…

    do ….. / …….. / ………..… WymaganeOpis usługi (nazwa/zakres tematyczny):

    Wiek uczestników (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – właściwe wybrać): ………………….. .od ….. / …….. / ………..…

    do ….. / …….. / ………..… PunktowaneOpis usługi (nazwa/zakres tematyczny):

    Wiek uczestników (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – właściwe wybrać): ………………….. .Rok …………………

    * W edytowalnej wersji dodać wymaganą liczbę wierszy w tabeli.

    Świadoma/-y odpowiedzialności – w tym także odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 Kodeksu karnego – za podanie nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia oraz odpowiedzialności za podanie informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – niniejszym oświadczam, iż podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

    ……………………………………

    …………………………………………………………………………..

    (miejscowość, data)

    (podpis oferenta / osoby upoważnionej)